JAVOB — falsafiy — mantiqiy tushuncha; pred- met haqidagi avvalgi bilimni qo‘yilgan savolga muvofiq holda aniqdashtiradigan, to‘ldiradigan yangi hukm va muloqazalar. U savo.chning asosini (ba- zasinn) tashkil etuvchi bilimga tayanilgan holda yangi bilim olishga imkon beradi. J.ning mohiya- tini savolda mavjud bo‘lgan noaniqlikni kamay- tirish (yoki yo‘qotish) tashkil etadi. Savolga J. qidirish jarayonida. odatda. bilimlarning aniq sohalariga murojaat qilinaai. Ular J. ning qidi- rish sohasi, deb atalddi. Mantmqsa J. ning bir qancha turlari: bevosita (to‘g‘ri) va bilvosita J. lar, to‘liq va to‘liqsiz javoblar, chin va xato J. lar, qisqa va batafsil J. lar, aniq va noaniq J. larga ajratiladi. Bevosite (to‘gri) J savolda ko‘rsa- tilgan noma’lum sohaga taalluqdi mulohazalar to‘gshamidan iborat. Mas., «O‘zbekiston Respublika- si Konstitusiyasi (AsosiY Qonuni) qachon qabul qilingan?» — degan savolga «O‘zbekiston Respub- likasi Konstitusiyasi (Asosiy Qonuni) 1992 yil 8 dekabrda qabul qilingan», — deb berilgan J. bsvosita J hisoblanadi. Bilvosita J javobni qidirish sohasidan chepa chiqib, qo‘shimcha ma’lu- motlarga murojaat qnlish asosida hosil qilina- digan mulohazalar to‘plamidan iborat bo‘lib, bevo- sita (to‘g‘ri) J. ulardan xulosa chiqdrish yo‘li bilan hosil qilinadi. Mas., «Mantiq falsafiy fan- mi?» — degan savolga «Mantiq tafakkurning shakl- lari va qonunlarini o‘rganuvchi fan», — deb beri- ladigan J. bilvosita javob bo‘ladi. To‘liq va to‘liq- siz Jlar J.da beriladigan ma’lumotlar miqdori bo‘yicha farq qilinadi. To‘liq J.-o‘zida savolning barcha elementlarn (qismlari) haqida ma’lumot-