Bosh menuni ochish

Oʻzgarishlar

xulosa tahrirlanmadi
 
'''5-chi modda''' <br />
Prezident albatta Konstitutsiyaga muvofiq qonunga rioya qilish kerak. O’zining oliy hokimiyatdagi ko’rinish shakli bilan davlatni rivojlanishiga turtki bo’lib mamlakat vorislarini etuk ishlar bilan taminlaydi. U (Prezident) miliy mustaqillikning, hudud yahlitligining halqaro shatnomalarga rioya qilingan holda yurt himoyachisi hisoblanadi.
Президент республики следит за соблюдением конституции. Своим арбитражем он обеспечивает нормальное функционирование публичных властей, а также преемственности государства. Он является гарантом национальной независимости, территориальной целостности и соблюдения международных договоров.
 
'''8-chi modda''' <br />
Respublika prezidenti Fransiya Bosh vazirini tayinlaydi va hokimiyatdagi navbatdagi istefodan so’ng u yangi Bosh vazir saylash huquqiga ega. Bosh vazirning taklifiga qarab Hokimiyatning barcha a’zolari yangitdan tayinlanadi.
Президент республики назначает [[премьер-министр Франции|премьер-министра Франции]]; принимает решение о назначении нового премьер-министра после принятия отставки предыдущего [[Правительство|правительства]]. По предложению премьер-министра назначает всех членов правительства.
 
'''9-chi modda''' <br />
 
'''10-modda'''<br />
Fransuz hokimiyatidagi har bir qonun uning a’zolari bilan chuqur tanishib chiqilib prezident huzuriga farmon tasdiqlanishi uchun etkaziladi va prezident etkazilgan qonunni uzog’I bilan 15 kun ichida muhokama qilish huquqiga ega.
Президент республики промульгирует законы в течение 15 дней, следующих после передачи Правительству окончательно принятого закона.
Bu muddat ichida agarda prezidentni Hokimiyat tomonidan chiqarilgan qonun qoniqtirmasa u Parlament yordamida qaytadan muhokama qilishi mumkin va yangi muhokamadan keyin barch munozaralar tahlil qilinadi agar Parlament yangi o’zgartirishlarga qarshi chiqsa unda president Parlament a’zolari yordamida qonunni bekor qilish mumkin.
Он может до истечения этого срока потребовать от Парламента нового обсуждения закона или некоторых его статей В этом новом обсуждении не может быть отказано.
 
'''11-chi modda'''<br />
Respublika presidenti Parlament seminari chog’ida hokimiyat vakillari yoki ikki palatali Parlament takliflariga ko’ra rasmiy ravishda mamlakatga tegishli biron bir siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy o’zgarishlar va halqaro kelishuvlar borasidagi yangiliklarni mamlakat Konstitutsiyasiga zid bo’lmagan holda umumhalq telekanallari orqali rasmiy e’lon qilishi kerak.
Президент республики по предложению Правительства во время сессии Парламента или по совместному предложению обеих палат Парламента, которое публикуется в Официальном вестнике, может передать на референдум любой законопроект об организации государственной власти, о реформах, касающихся экономической или социальной политики и публичных служб, им содействующих, или направленный на одобрение ратификации какого-либо договора, который, не вступая в противоречие с конституцией, отразился бы на функционировании институтов.
Когда референдум организуется по предложению Правительства, последнее выступает перед каждой палатой с заявлением, которое подлежит последующему обсуждению.
Когда законопроект одобрен референдумом, президент республики промульгирует закон в течение 15 дней после объявления результатов голосования.
 
'''12-chi modda'''<br />
 
Respublika prezidenti bosh vazir va palatalar rislari bilan alohida yig’in tashkil qilib Milliy kengash yig’ilishi o’tkazilishi haqida e’lon qiladi. Umuhalq saylovlari kamida 20 uzog’I bilan 40 kun ichida ruhsat beriladi. Milliy Kengash majlisi saylovlardan keyingi ikkinchi payshanba kuni to’laqonli huquqga ega ravishda yig’ilishadi. Agarda kengash o’z vaqtida o’tkazilmasa 15 kun muddati ichiida ochiladi. Yangi kengash 1 yil davomiga cho’zilmasligi shart.
Президент республики может после консультации с премьер-министром и председателями палат объявить о роспуске Национального собрания.
Всеобщие выборы проводятся не ранее чем через 20 и не позднее чем через 40 дней после роспуска.
Национальное собрание собирается по полному праву во второй четверг после выборов. Если это заседание имеет место вне сроков очередной сессии, то сессия открывается по праву на срок — 15 дней.
Новый роспуск не может быть осуществлен в течение года, следующего за этими выборами.
 
'''13-chi modda'''<br />
Prezident vazirlar mahkamasi qoshida barcha mansablarga oid qarorlarni imzolaydi. U (Prezident) barcha fuqaroviy, harbiy va davlat amaldorlarini tayinlaydi. Qolgan mamlakatdagi muhim sanalgan vazifalarga shaxslar Vazirlar mahkamasi tomonidan tayinlanadi. Huquq tartibot organlari hodimlari vazirlar mahkamasi qarorlari yordamida boshqa vazifadagi shaxslarni mansabga tayinlaydi va Prezident tomonidan berilgan vakolatdan kelib chiqilib favquloddagi vaziyatlarda prezident nomidan farmon berish huquqiga ega.
Президент республики подписывает ордонансы и декреты, принятые Советом министров.
Он назначает на гражданские и военные государственные должности.
Государственные советники, великий канцлер Почетного легиона, послы, чрезвычайные посланники, старшие советники Счетной палаты, префекты, представители Правительства в заморских территориях, генералы, ректоры академий, директора центральных ведомств назначаются Советом министров.
Органический закон определяет другие должности, назначение на которые проводится Советом министров, а также условия, на основании которых право назначения, принадлежащее президенту Республики, может быть им делегировано для осуществления от его имени.
 
'''14-chi modda'''<br />
1 626

ta tahrir