Azon — versiyalar orasidagi farq

92 648 bayt olib tashlandi ,  15 yil oldin
tahrir izohi yoʻq
 
Azon va takbiri iqomat
<html>
 
Nima uchun shariatimizda azon aytishga buyurilgan?
 
Shariatimizda azon odamlarga namoz vaqti kirganini bildirish uchun aytiladi. Takbiri iqomat esa namoz boshlanganini bildirish uchun aytiladi. Besh vaqt namoz va juma namoziga aytiladigan azon va takbiri iqomatning hukmi erkaklar uchun farzi kifoyadir. Azonda o'n besh jumla bo'lib, ular quyidagilar:
<head>
<SCRIPT>
function changeScrollbarColor(color){
document.body.style.scrollbarBaseColor = color
}
</SCRIPT>
<base target="_self">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
<meta http-equiv="Content-Language" content="ru">
<meta name="description" content="www.islomnuri.com, islomnuri, ¢çáåê òèëèäàãè èñëîìèé ñà&#1203;èôà, uzbek tilidagi islomiy web sahifa, o'zbek tilidagi islomiy web sahifa, islomiy sahifa, o'zbekcha, uzbekcha, ¢çáåê÷à">
<meta name="description" content="islom, islam, nuri">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 5.0">
<meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
<title>Íàìîçãà áîðèø îäîáëàðè</title>
<STYLE>A:link { COLOR: purple; TEXT-DECORATION: none}
A:visited { COLOR: purple; TEXT-DECORATION: none}
A:hover { COLOR: fuchsia; TEXT-DECORATION: underline}
</STYLE>
</head>
<blockquote>
<BODY onload='changeScrollbarColor("#F0DBAA")'
text="#000080" link="#990099" alink="#990099" vlink="#990099" background="/INT.gif">
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center; text-kashida: 0%; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Arial; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<font size="6" color="#E4BA63">Èñëîì Íóðè</font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center; text-kashida: 0%; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Times New Roman; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center; text-kashida: 0%; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Arial; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
<font size="5" color="#E4BA63">Êèòîáëàð</font></p>
<p class="MsoNormal" dir="ltr" style="text-align: center; text-kashida: 0%; line-height: 150%; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Times New Roman; margin-left: 0cm; margin-right: 0cm; margin-top: 0cm; margin-bottom: .0001pt">
&nbsp;</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-width: 0" bordercolor="#111111" width="87%">
<tr>
<td width="100%" style="border-style: none; border-width: medium"><blockquote>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">
Íàìîçãà áîðèø îäîáëàðè</span></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Íàìîç ¢&#1179;èø ó÷óí ìàñæèäãà
é¢ë îëãàí êèøè òà&#1203;îðàòëè á¢ëèøè, õóøóúíè ¢çèãà ëîçèì òóòèøè âà &#1179;¢ëëàðèíè
&#1179;îâøòèðìàñëèãè ñóííàòäèð. Áó &#1203;à&#1179;äà Ïàé&#1171;àìáàð ñîëëàëëî&#1203;ó àëàé&#1203;è âà ñàëëàì
øóíäàé äåãàíëàð:</span></p>
<p class="2" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&quot;&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575; &#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1590;&#1617;&#1614;&#1571;&#1614; &#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;&#1548; &#1601;&#1614;&#1571;&#1614;&#1581;&#1618;&#1587;&#1614;&#1606;&#1614; &#1608;&#1615;&#1590;&#1615;&#1608;&#1569;&#1614;&#1607;&#1615; &#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1582;&#1614;&#1585;&#1614;&#1580;&#1614; &#1593;&#1614;&#1575;&#1605;&#1616;&#1583;&#1611;&#1575; &#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1580;&#1616;&#1583;&#1616;&#1548; &#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614; &#1610;&#1615;&#1588;&#1614;&#1576;&#1616;&#1617;&#1603;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614; &#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614; &#1571;&#1614;&#1589;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;&#1593;&#1616;&#1607;&#1616;&#1548;
&#1601;&#1614;&#1571;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615; &#1601;&#1616;&#1610; &#1589;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;&#1613;&quot;.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">«&#1178;àéñè áèðèíãèç
÷èðîéëè òà&#1203;îðàò &#1179;èëèá, ñ¢íãðà ìàñæèä ñàðè é¢ëãà ÷è&#1179;ñà, áàðìî&#1179;ëàðèíè
÷àëèøòèðìàñèí, ÷óíêè ó íàìîçäàäèð».</span></i></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Óéèäàí ÷è&#1179;&#1179;àíèäà íàìîçäàí
áîø&#1179;à ìà&#1179;ñàä ó÷óí ÷è&#1179;&#1179;àí á¢ëñà &#1203;àì, óøáó äóîíè ¢&#1179;èø ñóííàò á¢ëàäè:<span dir="RTL">
</span></span></p>
<p class="2" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<font size="5">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">&quot;&#1576;&#1616;&#1587;&#1618;&#1605;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;&#1548; &#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1603;&#1617;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;&#1548; &#1608;&#1614; &#1604;&#1575;&#1614; &#1581;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614; &#1608;&#1614; &#1604;&#1575;&#1614; &#1602;&#1615;&#1608;&#1617;&#1614;&#1577;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;. </span></font>
<span lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
mso-fareast-language:RU; mso-ansi-font-weight:normal"><o:p><font size="5">
<a href="../../dua/rm/00015.ram">
<img border="0" src="../../dua/aks%20karnay.gif" width="21" height="21"></a></font></o:p></span></p>
<p class="2" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1573;&#1616;&#1606;&#1616;&#1617;&#1610; &#1571;&#1614;&#1593;&#1615;&#1608;&#1584;&#1615; &#1576;&#1616;&#1603;&#1614; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618; &#1575;&#1614;&#1590;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614; &#1571;&#1614;&#1608;&#1618; &#1575;&#1615;&#1590;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1548;
&#1571;&#1614;&#1608;&#1618; &#1575;&#1614;&#1586;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614; &#1571;&#1614;&#1608;&#1618; &#1575;&#1615;&#1586;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1548; &#1571;&#1614;&#1608;&#1618; &#1575;&#1614;&#1592;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1614; &#1571;&#1614;&#1608;&#1618; &#1575;&#1615;&#1592;&#1618;&#1604;&#1614;&#1605;&#1614;&#1548; &#1571;&#1614;&#1608;&#1618; &#1575;&#1614;&#1580;&#1618;&#1607;&#1616;&#1604;&#1614; &#1571;&#1614;&#1608;&#1618;
&#1610;&#1615;&#1580;&#1618;&#1607;&#1614;&#1604;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614;&quot;.</font></span><span lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
mso-fareast-language:RU; mso-ansi-font-weight:normal"><o:p><font size="5"><a href="../../dua/rm/00016.ram"><img border="0" src="../../dua/aks%20karnay.gif" width="21" height="21"></a></font></o:p></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ìàúíîñè: «Àëëî&#1203;íèíã íîìè
áèëàí (óéäàí ÷è&#1179;àìàí) Àëëî&#1203;ãà òàâàêêóë &#1179;èëäèì, &#1203;àð &#1179;àíäàé &#1203;îëàòó-&#1179;óäðàò
Àëëî&#1203;äàíäèð, Ýé Àëëî&#1203;, ìåí àäàøèá &#1179;îëèøèìäàí ¸êè ìåíè àäàøòèðèøëàðèäàí,
òîéèëèøèì ¸êè ìåíè òîéèëòèðèøëàðèäàí, çóëì &#1179;èëèøèì ¸êè ìåíãà çóëì
&#1179;èëèøëàðèäàí, æî&#1203;èëëèê (èëìñèçëèê) áèëàí áèðîð èø &#1179;èëèá &#1179;¢éèøèì ¸êè ìåíãà
íèñáàòàí æî&#1203;èëëèê &#1179;èëèøëàðèäàí ïàíî&#1203; áåðèøèíãíè ñ¢ðàéìàí».</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ìàñæèäãà êàìòàðèíëèê áèëàí,
áàð÷à îäîáëàðãà ðèîÿ &#1179;èëèá áîðèø ëîçèì á¢ëàäè. ×óíêè &#1203;àäèñäà Ïàé&#1171;àìáàð
ñîëëàëëî&#1203;ó àëàé&#1203;è âà ñàëëàì áóíäàé äåäèëàð:</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
«È&#1179;îìàòíè ýøèòãàíëàðèíãèçäà ñàêèíàò áèëàí </font></span></i></b><i>
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">(õîòèðæàì,
øîøìàñäàí)<b> þðèá </b>(íàìîçãà)<b> áîðèíãëàð, óëãóðãàíèíãèçíè </b>(æàìîàò
áèëàí)<b> ¢&#1179;èíã, âà óëãóðìàãàíèíãèçíè </b>(èìîì ñàëîì áåðãà÷ ¢ðíèíãèçäàí
òóðèá)<b> àäî ýòèá ¢&#1179;èíã»</b>.</font></span></i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Áèð ðèâîÿòäà ýñà «<b><i>&#1179;àçî &#1179;èëèá ¢&#1179;èíã</i></b> » äåãàíëàð.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ìàñæèäãà àââàë ¢íã î¸&#1179;íè
áîñèá:</span></p>
<p class="2" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&quot;&#1576;&#1616;&#1587;&#1618;&#1605;&#1616; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;&#1548; &#1608;&#1614; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;&#1615; &#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1615; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;. &#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1575;&#1601;&#1618;&#1578;&#1614;&#1581;&#1618; &#1604;&#1616;&#1609; &#1575;&#1614;&#1576;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614; &#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;&#1603;&#1614;&quot;.</font></span><span lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
mso-fareast-language:RU; mso-ansi-font-weight:normal"><o:p><font size="5"><a href="../../dua/rm/00019.ram"><img border="0" src="../../dua/aks%20karnay.gif" width="21" height="21"></a></font></o:p></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
«Áèñìèëëà&#1203;è, âàññîëàòó âàññàëàìó àëà ðîñóëèëëà&#1203;, Àëëî&#1203;óììàôòà&#1203;ëè àáâàáà
ðî&#1203;ìàòèê»</font></span></b><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
äåá êèðèëàäè.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ìàúíîñè: «Àëëî&#1203;íèíã èñìè
áèëàí (êèðàìàí). Àëëî&#1203;íèíã Ðàñóëèãà ñàëîòó ñàëîì á¢ëñèí. Ýé Àëëî&#1203;, ìåíãà
ðà&#1203;ìàòèíã ýøèêëàðèíè î÷!».</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ìàñæèääàí ÷è&#1179;&#1179;àíäà ýñà
àââàë ÷àï î¸&#1179;íè &#1179;¢ÿäè:</span></p>
<p class="2" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<font size="5">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">&quot;&#1576;&#1616;&#1587;&#1618;&#1605;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;&#1548; &#1608;&#1614; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;&#1615; &#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1587;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1605;&#1615; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1616; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;. &#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610;
&#1571;&#1587;&#1571;&#1604;&#1603; &#1601;&#1590;&#1618;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614;&#1548; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1575;&#1593;&#1618;&#1589;&#1616;&#1605;&#1618;&#1606;&#1616;&#1610; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614; &#1575;&#1604;&#1588;&#1617;&#1614;&#1610;&#1618;&#1591;&#1614;&#1575;&#1606;&#1616; &#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1580;&#1616;&#1610;&#1605;&#1616;&quot;.</span></font><span lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
mso-fareast-language:RU; mso-ansi-font-weight:normal"><o:p><font size="5"><a href="../../dua/rm/00020.ram"><img border="0" src="../../dua/aks%20karnay.gif" width="21" height="21"></a></font></o:p></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">«<b>Áèñìèëëà&#1203;è âàññîëàòó
âàññàëàìó àëà ðîñóëèëëà&#1203;, Àëëî&#1203;óììà èííèé àñúàëóêà ìèí ôàçëèê,
Àëëî&#1203;óììàúñèìíèé ìèíàø-øàéòîíèð ðîæèéì»,</b> äåéäè. </span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ìàúíîñè: «Àëëî&#1203;íèíã èñìè
áèëàí (÷è&#1179;àìàí), Àëëî&#1203;íèíã Ðàñóëèãà ñàëîòó ñàëîìëàð á¢ëñèí. Ýé Àëëî&#1203;, ìåí
ñåíäàí ôàçëó-ìàð&#1203;àìàòèíãíè ñ¢ðàéìàí, Ýé Àëëî&#1203; ìåíè Øàéòîíèð-ðîæèéìäàí
ñà&#1179;ëà!».</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ìàñæèääà &#1203;å÷ êèì á¢ëìàñà
&#1203;àì, ñàðèìñî&#1179; ¸êè ïè¸ç åãàí êèøè ìàñæèäãà êèðèøè ìàêðó&#1203;äèð. ×óíêè áó
&#1203;îëàòëàðäàí ôàðèøòàëàð àçèÿò ÷åêàäèëàð.</span></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">Àçîí
âà òàêáèðè è&#1179;îìàò</span></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Íèìà ó÷óí øàðèàòèìèçäà àçîí
àéòèøãà áóþðèëãàí?</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Øàðèàòèìèçäà àçîí îäàìëàðãà
íàìîç âà&#1179;òè êèðãàíèíè áèëäèðèø ó÷óí àéòèëàäè. Òàêáèðè è&#1179;îìàò ýñà íàìîç
áîøëàíãàíèíè áèëäèðèø ó÷óí àéòèëàäè. Áåø âà&#1179;ò íàìîç âà æóìà íàìîçèãà
àéòèëàäèãàí àçîí âà òàêáèðè è&#1179;îìàòíèíã &#1203;óêìè ýðêàêëàð ó÷óí ôàðçè êèôîÿäèð.
Àçîíäà ¢í áåø æóìëà á¢ëèá, óëàð &#1179;óéèäàãèëàð:</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
<div align="center">
<table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; font-size: 10.0pt; font-family: Times New Roman; border: medium none; margin-left: 5.4pt">
<tr style="height: 7.6pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 7.6pt; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 7.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àëëî&#1203;ó àêáàð,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 7.6pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 7.6pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 7.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àëëî&#1203;ó àêáàð,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 7.6pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 7.6pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 7.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àëëî&#1203;ó àêáàð,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 7.6pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 7.6pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 7.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àëëî&#1203;ó àêáàð,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 7.6pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 7.6pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1571;&#1614;&#1588;&#1618;&#1607;&#1614;&#1583;&#1615; &#1571;&#1614;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1607;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 7.6pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àø&#1203;àäó àëëà èëà&#1203;à èëëàëëî&#1203;,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 23.05pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 23.05pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1571;&#1614;&#1588;&#1618;&#1607;&#1614;&#1583;&#1615; &#1571;&#1614;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1607;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 23.05pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àø&#1203;àäó àëëà èëà&#1203;à èëëàëëî&#1203;,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 45.45pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 45.45pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1571;&#1614;&#1588;&#1618;&#1607;&#1614;&#1583;&#1615; &#1571;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614; &#1605;&#1615;&#1581;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1583;&#1611;&#1575; &#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 45.45pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àø&#1203;àäó àííà Ìó&#1203;àììàäàð Ðàñóëóëëî&#1203;,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 45.45pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 45.45pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1571;&#1614;&#1588;&#1618;&#1607;&#1614;&#1583;&#1615; &#1571;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614; &#1605;&#1615;&#1581;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1583;&#1611;&#1575; &#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 45.45pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àø&#1203;àäó àííà Ìó&#1203;àììàäàð Ðàñóëóëëî&#1203;,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 22.4pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 22.4pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1581;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 22.4pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
&#1202;àéÿ àëàñ ñîëàò.</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 23.05pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 23.05pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1581;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 23.05pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
&#1202;àéÿ àëàñ ñîëàò.</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 22.4pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 22.4pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1581;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1581;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 22.4pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
&#1202;àéÿ àëàë ôàëà&#1203;.</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 23.05pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 23.05pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1581;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1581;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 23.05pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
&#1202;àéÿ àëàë ôàëà&#1203;.</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 22.4pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 22.4pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 22.4pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àëëî&#1203;ó àêáàð,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 23.05pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 23.05pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 23.05pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àëëî&#1203;ó àêáàð,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 23.05pt">
<td width="182" valign="top" style="width: 136.3pt; height: 23.05pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" dir="RTL" style="text-align: justify; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1604;&#1575;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1607;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;</font></span></td>
<td width="420" valign="top" style="width: 314.8pt; height: 23.05pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">Ëà
èëà&#1203;à èëëàëëî&#1203;.</font></span></i></td>
</tr>
</table>
</div>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">Áîìäîä
íàìîçèãà àçîí àéòèëãàíäà «<b><i>&#1202;àéÿ àëàë ôàëà&#1203;</i></b>»äàí êåéèí èêêè
ìàðòà: </font></span><b>
<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial"><font size="3">
&quot;&#1575;&#1614;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;&#1615; &#1582;&#1614;&#1610;&#1618;&#1585;&#1612; &#1605;&#1616;&#1606;&#1614; &#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1616;&quot;</font></span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: Arial"><font size="3">
</font></span><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">
<font size="3">«<b><i>Àññîëàòó õîéðóì ìèíàííàâì</i></b>» &#1179;¢øèá &#1179;¢éèëàäè.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Òàêáèðè è&#1179;îìàò æóìëàëàðè ¢í
áèð æóìëàäèð âà óëàð &#1179;óéèäàãèëàð:</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
<table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse; font-size: 10.0pt; font-family: Times New Roman; border: medium none; margin-left: 5.4pt">
<tr style="height: 21.9pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 21.9pt; border: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" align="left" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 21.9pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: 1.0pt solid windowtext; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" align="left" style="text-align: left; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àëëî&#1203;ó àêáàð,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 21.25pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 21.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" align="left" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 21.25pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" align="left" style="text-align: left; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àëëî&#1203;ó àêáàð,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 21.9pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 21.9pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" dir="RTL" style="text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt" align="right">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1571;&#1614;&#1588;&#1618;&#1607;&#1614;&#1583;&#1615; &#1571;&#1614;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1607;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 21.9pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" align="left" style="text-align: left; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àø&#1203;àäó àëëà èëà&#1203;à èëëàëëî&#1203;,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 20.65pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 20.65pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" dir="RTL" style="text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt" align="right">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1571;&#1614;&#1588;&#1618;&#1607;&#1614;&#1583;&#1615; &#1571;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614; &#1605;&#1615;&#1581;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1583;&#1611;&#1575; &#1585;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1604;&#1615; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 20.65pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àø&#1203;àäó àííà Ìó&#1203;àììàäàð Ðàñóëóëëî&#1203;,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 21.9pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 21.9pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" dir="RTL" style="text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt" align="right">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1581;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 21.9pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" align="left" style="text-align: left; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">&#1202;àéÿ
àëàñ ñîëàò.</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 21.25pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 21.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" align="left" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1581;&#1614;&#1610;&#1617;&#1614; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1581;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 21.25pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" align="left" style="text-align: left; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">&#1202;àéÿ
àëàë ôàëà&#1203;.</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 21.9pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 21.9pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" align="left" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1602;&#1614;&#1583; &#1618;&#1602;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 21.9pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" align="left" style="text-align: left; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">&#1178;îä
&#1179;îìàòèñ ñîëà&#1203;,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 21.25pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 21.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" align="left" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1602;&#1614;&#1583; &#1618;&#1602;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 21.25pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" align="left" style="text-align: left; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">&#1178;îä
&#1179;îìàòèñ ñîëà&#1203;,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 21.25pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 21.25pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" align="left" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 21.25pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" align="left" style="text-align: left; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àëëî&#1203;ó àêáàð,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 21.9pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 21.9pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" align="left" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1607;&#1615; &#1571;&#1614;&#1603;&#1618;&#1576;&#1614;&#1585;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 21.9pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" align="left" style="text-align: left; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Àëëî&#1203;ó àêáàð,</font></span></i></td>
</tr>
<tr style="height: 21.9pt">
<td width="176" valign="top" style="width: 132.25pt; height: 21.9pt; border-left: 1.0pt solid windowtext; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in" align="center">
<p class="2" align="left" dir="RTL" style="text-align: right; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&#1604;&#1575;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1607;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1575;&#1604;&#1604;&#1607;</font></span></td>
<td width="441" valign="top" style="width: 330.55pt; height: 21.9pt; border-left: medium none; border-right: 1.0pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 1.0pt solid windowtext; padding-left: 5.4pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in">
<p class="2" align="left" style="text-align: left; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">Ëà
èëà&#1203;à èëëàëëî&#1203;.</font></span></i></td>
</tr>
</table>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">
Àçîíäàí ñ¢íã ¢&#1179;èëàäèãàí äóî</span></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Àçîííè ýøèòãàí &#1203;àð áèð
êèøèãà ìóàççèí àéòãàí æóìëàëàðíè &#1179;àéòàðèá òóðèø ñóííàòäèð. Ôà&#1179;àò <b><i>
«&#1202;àéÿ àëàñ ñîëàò, &#1203;àéÿ àëàë ôàëà&#1203;»</i></b>íè ýøèòãàíäà: </span></p>
<p class="2" style="text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt" align="justify" dir="ltr">
<font size="5">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">&nbsp;</span></font><span lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
mso-fareast-language:RU; mso-ansi-font-weight:normal"><o:p><font size="5"><a href="../../dua/rm/00021.ram"><img border="0" src="../../dua/aks%20karnay.gif" width="21" height="21"></a></font></o:p></span><font size="5"><span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">&quot;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1581;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614; &#1608;&#1614; &#1604;&#1575;&#1614; &#1602;&#1615;&#1608;&#1617;&#1614;&#1577;&#1614; &#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614; &#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1604;&#1607;&#1616;&quot;</span></font><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">«<i>Ëà
&#1203;àâëà âàëà &#1179;óââàòà èëëà áèëëà&#1203;</i>»,- äåéäè. Ñ¢íãðà óøáó äóîíè ¢&#1179;èéäè:</font></span></p>
<p class="2" align="center" dir="RTL" style="text-align: center; text-indent: 0in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span style="font-family: Traditional Arabic; line-height: 150%">
<font size="5">&quot;&#1575;&#1614;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614; &#1607;&#1614;&#1584;&#1616;&#1607;&#1616; &#1575;&#1604;&#1583;&#1617;&#1614;&#1593;&#1618;&#1608;&#1614;&#1577;&#1616; &#1575;&#1604;&#1578;&#1617;&#1614;&#1575;&#1605;&#1617;&#1614;&#1577;&#1616; &#1608;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;&#1616; &#1575;&#1604;&#1602;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1605;&#1614;&#1577;&#1616; &#1570;&#1578;&#1616; &#1605;&#1615;&#1581;&#1614;&#1605;&#1617;&#1614;&#1583;&#1575;&#1611; &#1575;&#1604;&#1618;&#1608;&#1614;&#1587;&#1616;&#1610;&#1604;&#1614;&#1577;&#1614; &#1608;&#1614; &#1575;&#1604;&#1618;&#1601;&#1614;&#1590;&#1616;&#1610;&#1604;&#1614;&#1577;&#1614; &#1608;&#1614;
&#1575;&#1576;&#1618;&#1593;&#1614;&#1579;&#1618;&#1607;&#1615; &#1605;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1605;&#1611;&#1575; &#1605;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1615;&#1608;&#1583;&#1611;&#1575; &#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1584;&#1616;&#1610; &#1608;&#1614;&#1593;&#1614;&#1583;&#1618;&#1578;&#1614;&#1607;&#1615;&quot;.<span lang="en-us">
</span></font></span>
<span lang="AR-SA" style="mso-ansi-font-size:17.0pt;font-family:&quot;Traditional Arabic&quot;;
mso-fareast-language:RU; mso-ansi-font-weight:normal"><o:p><font size="5">
<a href="../../dua/rm/00023.ram">
<img border="0" src="../../dua/aks%20karnay.gif" width="21" height="21"></a></font></o:p></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">«Àëëî&#1203;óììà ðîááà &#1203;àçè&#1203;èä
äàúâàòèòòàììàòè, âàññîëàòèë &#1179;îèìàòè, àòè Ìó&#1203;àììàäàíèë âàñèëàòà
âàë-ôàçèëàòà, âàáúàñ&#1203;ó ìà&#1179;îìàì ìà&#1203;ìóäàíèëëàçèé âàúàäòà&#1203;ó».</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ìàúíîñè: «Óøáó êîìèë
äàúâàòíèíã, &#1203;îçèð á¢ëãàí-&#1179;îèì íàìîçíèíã Ïàðâàðäèãîðè á¢ëãàí Ýé Àëëî&#1203;!
Ìó&#1203;àììàäãà âàñèëà (&#1178;è¸ìàòäà Ðàñóëóëëî&#1203; äóîëàðè-ñ¢ðîâëàðè áèëàí &#1203;èñîá
áîøëàíàäè) âà ôàçèëàò àòî ýòãèí. Óíè ¡çèíã âàúäà &#1179;èëãàí ìà&#1179;òîâëè ìà&#1179;îìãà
÷è&#1179;àðãèí. (Àëáàòòà, Ñåí âàúäàãà õèëîô &#1179;èëìàéñàí)».</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 200%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 200%; font-family: Arial">
Ó÷èí÷è ôàñë</span></b></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">
Æàìîàò íàìîçè, èìîìëèê, Æóìúà, èêêè &#1203;àéèò, èñòèñ&#1179;î âà æàíîçà íàìîçëàðèíèíã
&#1203;óêìëàðè</span></b></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">
Æàìîàò íàìîçè</span></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Èñëîì äèíèíèíã ýíã àñîñèé
¢çèãà õîñëèêëàðèäàí áèðè - áàð÷à øàðúèé àìàëëàðäà ìóñóëìîíëàðíèíã
áèðëèê-áèðäàìëèãèäèð. Çåðî àæðàëèá &#1179;îëèø ýíã ¸ìîí ê¢ðèíèøëàðäàí á¢ëèá,
äèíèìèç óíäàí &#1179;àéòàðàäè: <b>«Àëáàòòà á¢ðè ñóðóâäàí óçî&#1179;ëàøãàí &#1179;¢éíè åéäè»</b>,<b>-
</b>äåéèëàäè áèð ìóáîðàê &#1203;àäèñè øàðèôäà.</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Àëëî&#1203; òàîëî æàìîàòäà
¢&#1179;èëãàí íàìîçíè ¸ë&#1171;èç ¢&#1179;èëãàí íàìîçäàí éèãèðìà åòòè äàðàæà àôçàë &#1179;èëäè.
Øóíèíãäåê êàòòàðî&#1179; æàìîàòíèíã êè÷èêðî&#1179; æàìîàòäàí àôçàëëèãè &#1203;àì ìàúëóìäèð.
Æàìîàòíèíã ýíã êàì ìè&#1179;äîðè Æóìúà âà &#1202;àéèò íàìîçëàðèäàí áîø&#1179;àñèäà- èêêè
êèøèäèð. Æàìîàò ñàôàðäà &#1203;àì, ìó&#1179;èìëèêäà &#1203;àì &#1203;àð áèð êèøèãà <b>ôàðçè àéíäèð</b>.
Áóíäà èëãàðèäàí ìàâæóä á¢ëãàí, æàìîàòè ê¢ïðî&#1179; âà óçî&#1179;ðî&#1179; ìàñæèä áîø&#1179;àñèäàí
àôçàë á¢ëàäè. Ìóñóëìîíëàðíèíã áîøëè&#1171;è òîìîíèäàí òàéèíëàíãàí èìîìè áîð
ìàñæèääà èìîìíèíã èçíèñèç (àãàð èìîì æóäà êå÷ &#1179;îëãàí á¢ëìàñà) ¢çãàëàð
èìîìëèê &#1179;èëìàéäè. Íàìîçãà è&#1179;îìàò òàêáèðè àéòèëãàíäà íàôë ¸êè ñóííàò íàìîçè
¢&#1179;èëìàéäè. ¡&#1179;èëà¸òãàí ïàéòäà è&#1179;îìàò òàêáèðè àéòèá &#1179;îëèíñà, àãàð ê¢ïðî&#1171;èíè
¢&#1179;èãàí á¢ëñà òåçðî&#1179; ¢&#1179;èá òóãàòàäè, îçðî&#1171;èíè ¢&#1179;èãàí á¢ëñà æàìîàòäàí
&#1179;îëìàñëèê ó÷óí íàìîçíè áóçàäè âà èìîì áèëàí ôàðç íàìîçèíè áîøëàéäè.</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Áèð ðàêààòãà óëãóðãàí êèøè
&#1203;àì <b>æàìîàò íàìîçè</b>ãà óëãóðãàí &#1203;èñîáëàíàäè. <b>Ðàêààòãà </b>ýñà èìîì
áèëàí áèðãà ðóêóú &#1179;èëãàíäàãèíà óëãóðãàí &#1203;èñîáëàíàäè. Èìîì ðóêóúäà òóðãàí
&#1203;îëàòäà êåëèá íàìîçãà &#1179;¢øèëãàíäà òàêáèðè òà&#1203;ðèìà ðóêóú &#1179;èëèø ó÷óí
àéòèëàäèãàí òàêáèðíèíã ¢ðíèãà êèôîÿ &#1179;èëàäè. Øóíäàé á¢ëñàäà òàêáèðè
òà&#1203;ðèìàíè òèê &#1203;îëäà àéòèá, ÿíà áèð òàêáèð áèëàí ðóêóúãà áîðãàí àôçàë. Èìîì
ðóêóúäàí ê¢òàðèëãàíäàí ñ¢íã íàìîçãà &#1179;¢øèëñà ðàêààòãà óëãóðìàãàí
&#1203;èñîáëàíàäè. Ëåêèí øóíäà &#1203;àì êóòèá òóðìàñäàí çóäëèê áèëàí èìîìãà ýðãàøèøè
øàðò. Þ&#1179;îðèäàãè ìàúíîëàðãà èøîðà &#1179;èëèá, Ïàé&#1171;àìáàð ñîëëàëëî&#1203;ó àëàé&#1203;è âà
ñàëëàì øóíäàé äåãàíëàð:</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">«Êèìêè ðóêóúãà
óëãóðèá êåëãàí á¢ëñà, áàñ ó ðàêààòãà óëãóðèáäè».</span></i></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 0in; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">
Èìîìàò &#1203;óêìëàðè</span></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">à) </font>
</span></b><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Èìîìëèêêà ýíã &#1203;à&#1179;ëè êèøè &#1179;àâì è÷èäàãè Àëëî&#1203;íèíã êèòîáèäà ýíã ìî&#1203;èðè
(òàæâèäãà óñòà, ê¢ï ¸ä îëãàí, &#1179;èðîàòè ÷èðîéëèñè...)äèð. Àãàð áó áîðàäà
òåíã á¢ëñàëàð, ñóííàòíè ÿõøèðî&#1179; áèëóâ÷èëàðè èìîìëèê &#1179;èëàäè. Àãàð ñóííàòíè
áèëèøäà &#1203;àì òåíã á¢ëñàëàð, ýíã àââàë &#1203;èæðàò &#1179;èëãàíëàðè, &#1203;èæðàòäà &#1203;àì òåíã
á¢ëñàëàð, ¸øè êàòòàëàðè, àãàð øóíäà &#1203;àì òåíã á¢ëñàëàð, ýíã áèðèí÷è èñëîìãà
êèðãàíëàðè èìîìëèê &#1179;èëàäè.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">á) </font>
</span></b><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial"><font size="3">
Áèð êèøè ýãàëèê &#1179;èëàäèãàí æîéäà èêêèí÷è êèøè óíèíã ðóõñàòèñèç &#1203;àðãèç
èìîìëèê &#1179;èëìàñèí, ìàñàëàí, ìå&#1203;ìîí ìåçáîííèíã óéèäà àãàð ìåçáîí èìîìëèêêà
ÿðî&#1179;ëè á¢ëñà. Òèê òóðèøãà &#1179;îäèð êèøè ¢çèäàí îæèç êèøè îð&#1179;àñèäà òóðèá íàìîç
¢&#1179;èìàéäè. Ôà&#1179;àòãèíà ìà&#1203;àëëà èìîìè êàáè ðîòèá èìîì êàñàëëèãè òóôàéëè ¢òèðèá
íàìîç ¢&#1179;èñà, ìàúìóìëàð &#1203;àì ¢òèðèá íàìîç ¢&#1179;èéäèëàð.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Àãàð èìîì òà&#1203;îðàòñèç ¸êè
áèðîð æîéèãà íàæîñàò òåêêàí &#1203;îëèäà íàìîç ¢&#1179;èá áåðñà âà áóíè ôà&#1179;àò íàìîç
¢&#1179;èá á¢ëãàíäàí êåéèíãèíà áèëñà, ó &#1203;àì óíèíã îðòèäà íàìîç ¢&#1179;èãàíëàð &#1203;àì
íàìîçíè &#1179;àéòàäàí ¢&#1179;èìàéäèëàð. Òà&#1203;îðàòñèç ¢&#1179;èãàí &#1203;îëàòäàãèíà èìîìíèíã ¢çè
íàìîçèíè &#1179;àéòàäàí ¢&#1179;èéäè. &#1178;àâìíèíã àêñàð &#1179;èñìè èìîìíè ¸ìîí ê¢ðñà, èìîì
áóíäàé &#1179;àâìãà èìîìëèê &#1179;èëèøè ìàêðó&#1203;. Òà&#1203;îðàòëè êèøè òàÿììóì &#1179;èëãàí
èìîìíèíã îðòèäà òóðèá íàìîç ¢&#1179;èøè æîèçäèð.</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">
Ìàúìóìëàðíèíã íàìîçäà òóðàäèãàí ¢ðèíëàðè</span></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<font size="3"><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">1.</span></font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Arial" lang="UZ-CYR"><font size="3">&nbsp;
</font></span><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial" dir="LTR">
<font size="3">Ìàúìóìëàðíèíã èìîì îð&#1179;àñèäà òóðèøëàðè &#1179;óéèäàãè &#1203;àäèñãà
áèíîàí ñóííàòäèð: Æîáèð âà Æàááîð ðîçèÿëëî&#1203;ó àí&#1203;óìîëàð «<b>Ïàé&#1171;àìáàð
ñîëëàëëî&#1203;ó àëàé&#1203;è âà ñàëëàìíèíã èêêè ¸íëàðèãà òóðèá îëãàíëàðèäà,
èêêîâëàðèíèíã &#1179;¢ëëàðèäàí òóòèá îð&#1179;àëàðèãà òóð&#1171;àçèá &#1179;¢éäèëàð».</b> (Èìîì
Ìóñëèì ðèâîÿòè).</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<font size="3"><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">2.</span></font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Arial" lang="UZ-CYR"><font size="3">&nbsp;
</font></span><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial" dir="LTR">
<font size="3">Ìàúìóì àãàð áèð êèøè á¢ëñà, èìîìíèíã ¢íã òîìîíèãà òóðàäè.
Àãàð èìîìíèíã ÷àï òîìîíèãà òóðèá îëñà, èìîì óíèíã &#1179;¢ëèäàí óøëàá, ¢íã
òîìîíèãà ¢ò&#1179;àçèá &#1179;¢ÿäè âà áóíäà íàìîçè áóçèëìàéäè.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<font size="3"><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">3.</span></font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Arial" lang="UZ-CYR"><font size="3">&nbsp;
</font></span><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial" dir="LTR">
<font size="3">Èìîì áèð ýðêàê âà áèð à¸ë áèëàí íàìîç ¢&#1179;èñà, ýðêàê êèøè
èìîìíèíã ¢íã òîìîíèäà, à¸ë êèøè ýñà îð&#1179;àñèäà òóðèá íàìîç ¢&#1179;èéäè.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<font size="3"><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">4.</span></font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Arial" lang="UZ-CYR"><font size="3">&nbsp;
</font></span><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial" dir="LTR">
<font size="3">Ýðêàêëàð âà à¸ëëàðäàí èáîðàò æàìîàò á¢ëñà, ýðêàêëàð
èìîìíèíã îð&#1179;àñèäà, à¸ëëàð ýñà ýðêàêëàðíèíã îð&#1179;àëàðèäà ñàô òîðòèá
òóðàäèëàð.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ñàôëàðíèíã èìîìãà âà
áèð-áèðèãà ÿ&#1179;èí òóðèøè àôçàëäèð. Èìîì ñàôíèíã ¢ðòàñèäà òóðàäè. Çåðî,
&#1203;àäèñäà øóíäàé äåéèëãàí<b>:</b></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">«Èìîìëàðèíãèç ñàôíèíã
¢ðòàñèäà á¢ëñèí âà î÷è&#1179; æîéëàðíè ò¢ëäèðèíãëàð».</span></i></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">¨ø áîëàëàð àëî&#1203;èäà ñàôäà
òóðàäèëàð. Àíàñ ðîçèÿëëî&#1203;ó àí&#1203;ó äåäèëàð:</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><i><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">«Ìåí âà áèð åòèì
Ïàé&#1171;àìáàð ñîëëàëëî&#1203;ó àëàé&#1203;è âà ñàëëàì îð&#1179;àëàðèäà ñàô á¢ëäèê, êàìïèð ýñà
îð&#1179;àìèçäà òóðäè».</span></i></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Êèøèíèíã áèð ¢çè ñàô îðòèäà
òóðèá ¢&#1179;èãàí íàìîçè ñà&#1203;è&#1203; á¢ëìàéäè. À¸ë êèøè áóíäàí ìóñòàñíî, à¸ë ¸ë&#1171;èç
á¢ëñà &#1203;àì àëî&#1203;èäà ñàôäà òóðàäè. Àãàð ìàúìóì èìîìíè ¸êè óíèíã îðòèäàãèëàðíè
ê¢ðèá òóðãàí á¢ëñà, ñàôëàð óëàíìàãàí á¢ëñà &#1203;àì äóðóñò á¢ëàäè. Øóíèíãäåê
óëàðäàí áèðîðòàñèíè ê¢ðìà¸òãàí á¢ëñà &#1203;àì, ëåêèí áèð ìàñæèääà á¢ëèøãàí
&#1203;îëäà òàêáèðëàðíè ýøèòà¸òãàí á¢ëñà, òàêáèðëàðíè ýøèòèá è&#1179;òèäî &#1179;èëèø
æîèçëèãè ó÷óí æîèç á¢ëàäè. ×óíêè ýøèòèø ê¢ðèø áèëàí òåíãäèð. Àììî ¢ðòàäàí
é¢ë ¢òãàí á¢ëèá ñàôëàð óçèëèá &#1179;îëãàí á¢ëñà è&#1179;òèäî &#1179;èëèø æîèç ýìàñ.</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Èìîìíèíã ìàúìóìëàðäàí
áàëàíä æîéäà òóðèá èìîìëèê &#1179;èëèøè ìàêðó&#1203;äèð. Ëåêèí áó áàëàíäëèê ìèíáàðíèíã
áèð çèíàñè êàáè àðçèìàñ á¢ëñà, çàðàðè é¢&#1179;. Ìàúìóìíèíã áàëàíä æîéäà íàìîç
¢&#1179;èøè ýñà æîèçäèð. ×óíêè Àáó &#1202;óðàéðà ðîçèÿëëî&#1203;ó àí&#1203;ó ìàñæèäíèíã òîìèäàí
èìîìãà è&#1179;òèäî &#1179;èëèá íàìîç ¢&#1179;èãàíëàð.</span></p>
<p class="2" style="text-align: justify; text-justify: kashida; text-kashida: 0%; text-indent: 0in; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">&nbsp;</span></b></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">
Ìàúìóì &#1179;à÷îí íàìîç àìàëëàðèíè áîøëàéäè?</span></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ìàúìóìíèíã èìîìèãà ýðãàøèøè
ôàðç. Èìîìäàí ¢òèá êåòèøè &#1203;àðîì, ó áèëàí àìàëëàðíè òåíã áàæàðèøè ýñà
ìàêðó&#1203;äèð. Òàêáèðè òà&#1203;ðèìàíè èìîìäàí îëäèí àéòèá þáîðñà, èìîìäàí êåéèí ÿíà
àéòèøè êåðàê á¢ëàäè, àêñ &#1203;îëäà íàìîçè áåêîð. Øóíèíãäåê èìîìäàí îëäèí ñàëîì
áåðèø &#1203;àì íàìîçíè áåêîð &#1179;èëàäè. Ðóêóú, ñàæäàãà áîðèøäà ¸êè óíäàí áîøèíè
ê¢òàðèøäà îëäèíãà ¢òèá êåòñà, èìîìäàí ñ¢íã ðóêóú âà ñàæäà &#1179;èëèø ó÷óí
àââàëãè &#1203;îëàòèãà &#1179;àéòèøè ôàðç á¢ëàäè. Àãàð ¢òèá êåòãàíèíè áèëèá òóðèá,
àòàéëàá àââàëãè &#1203;îëàòèãà &#1179;àéòìàñà, íàìîçè áåêîð á¢ëàäè. Óçðñèç èìîìäàí áèð
ðóêí îð&#1179;àäà &#1179;îëèá êåòñà &#1203;àì íàìîçè áåêîð á¢ëàäè. Àììî óé&#1179;ó, &#1171;àôëàò ¸êè
èìîìíèíã øîøèëèøè êàáè óçðëàð òóôàéëè á¢ëñà, àìàëëàðíè áàæàðèá, èìîìãà
åòèøèá îëàäè.</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Àãàð óçð òóôàéëè íàìîçíèíã
áèð ðàêààòèãà êå÷ &#1179;îëñà, &#1179;îëãàí &#1179;èñìèäà èìîìãà ýðãàøàäè âà ó ñàëîì
áåðãàíèäàí êåéèí &#1179;îëèá êåòãàí ðàêààòíèíã &#1179;àçîñèíè ¢&#1179;èéäè. Ìàúìóìëàðäàí
áèðîðòàñèíèíã íàìîçäàí òåçðî&#1179; á¢øàøèíè òà&#1179;îçî &#1179;èëóâ÷è &#1203;îëàò ñîäèð á¢ëñà,
èìîì íàìîçíè åíãèë ¢&#1179;èøè ñóííàòäèð. Ìàúìóìëàðíè íàìîçíèíã ñóííàòëàðèíè àäî
ýòèøëàðèäàí ìàí &#1179;èëàäèãàí äàðàæàäà òåç ¢&#1179;èøè ýñà ìàêðó&#1203;äèð.</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Íàìîçíèíã áèðèí÷è ðàêààòèíè
èêêèí÷èñèäàí óçóíðî&#1179; ¢&#1179;èø ñóííàòäèð. Ìàúìóìëàðãà ìàøà&#1179;&#1179;àò á¢ëìàñà, èìîì
ìàñæèäãà êèðèá êåëãàí êèøèíèíã ðóêóúãà &#1179;¢øèëèá îëèøèíè êóòèá ðóêóúäà
óçî&#1179;ðî&#1179; òóðèøè ìóñòà&#1203;àá.</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">
Ðàêààòãà óëãóðìàãàí êèøè &#1179;îëèá êåòãàí ðàêààòëàðíèíã &#1179;àçîñèíè &#1179;à÷îí ¢&#1179;èéäè?</span></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Ðàêààòäàí êå÷ &#1179;îëãàí<b> </b>
êèøè &#1179;îëèá êåòãàí ðàêààòëàðíè &#1179;àçî &#1179;èëèø ó÷óí èìîì èêêèí÷è ñàëîìíè
áåðãàíäàí êåéèíãèíà òóðàäè. Æàìîàòäàí áóòóíëàé êå÷ &#1179;îëñà, áîø&#1179;à æàìîàò
áèëàí ¢&#1179;èéäè. Áîø&#1179;à æàìîàò &#1179;îëìàãàí á¢ëñà, íàìîç ¢&#1179;èá á¢ëãàíëàðäàí áèðîð
êèøè òóðèá, ó áèëàí &#1179;¢øèëèá íàìîç ¢&#1179;èøè &#1179;óéèäàãè &#1203;àäèñãà áèíîàí
ìóñòà&#1203;àáäèð: Ïàé&#1171;àìáàð ñîëëàëëî&#1203;ó àëàé&#1203;è âà ñàëëàì ìàñæèäãà íàìîç
òóãàãàíäàí êåéèí êèðãàí êèøèíè ê¢ðñàòèá<b>: <i>«Êèì áó êèøèãà ñàäà&#1179;à
&#1179;èëàäè?»</i>, </b>äåäèëàð. ßúíè, êèì óíãà &#1179;¢øèëèá íàìîç ¢&#1179;èá óíè &#1203;àì
æàìîàò ñàâîáèãà åòèøòèðàäè?.</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">&nbsp;</span></p>
<p class="2" align="center" style="text-align: center; text-indent: 0in; line-height: 150%; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<b><span lang="UZ-CYR" style="line-height: 150%; font-family: Arial">Æóìà
âà æàìîàòíè òàðê &#1179;èëèøäà êèì óçðëè &#1203;èñîáëàíàäè?</span></b></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Æóìà âà æàìîàò íàìîçëàðèíè
òàðê &#1179;èëèøäà &#1179;óéèäàãèëàð óçðëè &#1203;îëàò &#1203;èñîáëàíàäè:</span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<font size="3"><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">q</span></font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Arial" lang="UZ-CYR"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font></span><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial" dir="LTR">
<font size="3">Êàñàë á¢ëèø.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<font size="3"><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">q</span></font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Arial" lang="UZ-CYR"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font></span><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial" dir="LTR">
<font size="3">Ìîë-ìóëêè ¸êè óíãà òîïøèðèëãàí îìîíàòíèíã é¢&#1179;îëèøèäàí
&#1179;¢ð&#1179;èø.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-size: 14.0pt; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<font size="3"><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">q</span></font><span style="font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-family: Arial" lang="UZ-CYR"><font size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;
</font></span><span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial" dir="LTR">
<font size="3">&#1178;àòòè&#1179; ñîâó&#1179; ¸êè ¸ì&#1171;èðëè êå÷àëàð á¢ëãàíäà.</font></span></p>
<p class="2" style="text-indent: 22.7pt; text-align: justify; font-family: Comic Sans MS; margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: .0001pt">
<span lang="UZ-CYR" style="font-family: Arial">Èáí Óìàð ðîçèÿëëî&#1203;ó àí&#1203;ó
äåäèëàð: «Ñîâó&#1179; ¸êè ¸ì&#1171;èðëè êå÷àëàðäà Ïàé&#1171;àìáàð ñîëëàëëî&#1203;ó àëàé&#1203;è âà
ñàëëàìíèíã æàð÷èëàðè æàð ñîëèá: <b><i>«¡ç æîéëàðèíãèçäà íàìîç
¢&#1179;èéâåðèíãëàð»</i>,</b> äåð ýäè».</span></p>
</blockquote></td>
</tr>
</table>
 
 
اَللهُ أَكْبَر
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; border-width: 0" bordercolor="#111111" width="87%">
Allohu akbar,
<tr>
<td width="34%" style="border-style: none; border-width: medium">
اَللهُ أَكْبَر
<a href="02.htm"><b>
Allohu akbar,
<font size="2" face="Arial">&#9668;&#9668;&#9668;</font></b><font face="Arial">Áîøèãà
<span lang="uz">&#1179;</span>àéòèø</font></a></td>
اَللهُ أَكْبَر
<td width="33%" style="border-style: none; border-width: medium">
Allohu akbar,
<p align="center"><a title="Shu betni PRINTERdan chiqarish" target="_self" href="javascript:window.print()">
<img border="0" src="../../images/print2.gif" width="41" height="32"></a></td>
اَللهُ أَكْبَر
<td width="33%" style="border-style: none; border-width: medium">
Allohu akbar,
<p dir="rtl"><font face="Arial">Äàâîìèãà ¢òèø<font size="2">&#9658;&#9658;&#9658;</font></font></td>
</tr>
أَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله
</table>
Ashhadu alla ilaha illalloh,
أَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله
Ashhadu alla ilaha illalloh,
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله
Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh,
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله
Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh,
حَيَّ عَلَى الصَّلاَة
Hayya alas solat.
حَيَّ عَلَى الصَّلاَة
Hayya alas solat.
حَيَّ عَلَى الْفَلاَح
Hayya alal falah.
حَيَّ عَلَى الْفَلاَح
Hayya alal falah.
اَللهُ أَكْبَر
Allohu akbar,
اَللهُ أَكْبَر
Allohu akbar,
لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله
La ilaha illalloh.
 
 
Bomdod namoziga azon aytilganda «Hayya alal falah»dan keyin ikki marta: "اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ" «Assolatu xoyrum minannavm» qo'shib qo'yiladi.
<p align="center">
<input type="button" value="¡òèø" onclick="Go()" style="color: #FF0000; ">
<select ID="Sel" size="1" dir="ltr" name="qoima" style="color: #DFAD44; BACKGROUND-COLOR: #FFF7D2">
<option>Òåç ¢òèá îëèø</option>
<option value="/index.htm">Áîø ñàõèôà</option>
<option value="/qoran/index.html">Êóðúîí âîõàñè</option>
<option value="/dua/index01.html">Çèêð âà äóîëàð
</option>
<option value="/articles/index.html">Ìàêîëàëàð</option>
<option value="/books/index.html">Êèòîáëàð</option>
<option value="/audio/index.html">Ìàâúèçàëàð</option>
<option value="/savol_javob/qa.htm">Ñàâîë-æàâîáëàð</option>
<option value="/jumanas/jumanasarxiv.htm">Æóìà
íàñèõàòëàðè</option>
<option value="/bolalar/index.html">Áîëàëàð ó÷óí</option>
<option value="/cgi-bin/guestbook.pl">Ìåõìîíëàð êèòîáè</option>
<option value="/contact.htm">Áèçãà áîãëàíèíã</option>
<option value="/links.htm">Ìóõòîð ñàéòëàð</option>
<option value="/hamkorlik.htm">Õàìêîðëèêêà äàúâàò</option>
</select> <font color="#E4BA63" size="2">&nbsp;</font><font face="Arial"><script>
function Go()
{
window.location = Sel.value
}
</script></font><a target="_self" href="#top"><font color="#008080" size="2" face="Arial">Þ<span lang="uz">&#1179;</span>îðèãà</font><span lang="en"><font size="4" face="Wingdings 3" color="#008080">&Icirc;</font></span></a></p>
</body>
 
Takbiri iqomat jumlalari o'n bir jumladir va ular quyidagilar:
 
</html>
 
اَللهُ أَكْبَر
Allohu akbar,
اَللهُ أَكْبَر
Allohu akbar,
أَشْهَدُ أَلاَّ إِلَهَ إِلاَّ الله
Ashhadu alla ilaha illalloh,
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله
Ashhadu anna Muhammadar Rasululloh,
حَيَّ عَلَى الصَّلاَة
Hayya alas solat.
حَيَّ عَلَى الْفَلاَح
Hayya alal falah.
قَد ْقَامَتِ الصَّلاَة
Qod qomatis solah,
قَد ْقَامَتِ الصَّلاَة
Qod qomatis solah,
اَللهُ أَكْبَر
Allohu akbar,
اَللهُ أَكْبَر
Allohu akbar,
لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله
La ilaha illalloh.
 
 
Azondan so'ng o'qiladigan duo
 
Azonni eshitgan har bir kishiga muazzin aytgan jumlalarni qaytarib turish sunnatdir. Faqat «Hayya alas solat, hayya alal falah»ni eshitganda:
 
"لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ"«La havla vala quvvata illa billah»,- deydi. So'ngra ushbu duoni o'qiydi:
 
"اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلاَةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ".
 
«Allohumma robba hazihid da'vatittammati, vassolatil qoimati, ati Muhammadanil vasilata val-fazilata, vab'ashu maqomam mahmudanillaziy va'adtahu».
 
Ma'nosi: «Ushbu komil da'vatning, hozir bo'lgan-qoim namozning Parvardigori bo'lgan Ey Alloh! Muhammadga vasila (Qiyomatda Rasululloh duolari-so'rovlari bilan hisob boshlanadi) va fazilat ato etgin. Uni O'zing va'da qilgan maqtovli maqomga chiqargin. (Albatta, Sen va'daga xilof qilmaysan)».
1 542

ta tahrir