Akademik — versiyalar orasidagi farq

8 419 bytes removed ,  4 yil oldin
k
Ximik1991Bot (mun.) tomonidan qilingan 1805002-sonli tahrir qaytarildi
k (qisqartmalarni toʻliqlash, replaced: → bilan (1684) using AWB)
k (Ximik1991Bot (mun.) tomonidan qilingan 1805002-sonli tahrir qaytarildi)
{{Maʼnolari|Akademik (maʼnolari)}}
{{bilanMaʼnolaribilan|bilanAkademikbilan (bilanmaʼnolaribilan)}}
'''Akademik''' — ayrim mamla-katlarda yuksak ilmiy unvon. O‘zRda O‘zbekiston Respublikasi Fanlar aka-demiyasi va O‘zbekiston Respublikasi Badiiy akademiyasida A.lar saylanadi. A. lik unvoni O‘zbekiston Respublika-si FA, O‘zbekiston Respublikasi BA va b. ilmiy hamda o‘quv muassasalarining olim va ijodkorlari, shuningdek ayrim shaxslarga beriladi.O‘zbekiston Respublikasi FAda A.lar ilm-fanni jahon ando-zalari talablari darajasida yuksak ilmiy ahamiyatga ega bo‘lgan ilmiy ishlar b-n boyitgan, ilmiy jamoatchilik tomoni-dan tan olingan maktab yaratgan, ilmiy yutuqlari mamlakatning intellektual va iqtisodiy salohiyatini rivojlan-tirish va kuchaytirishga javob beradi-gan, yoshi 65 dan oshmagan O‘zR fuqarosi bo‘lgan fan d-rlaridan saylanadi. FA akademigi i.t.larda faol ishtirok etadi; tadqiqotlarning istiqbolli va ilg‘or yo‘nalishlarini shakllantiradi va fan-ning o‘zi saylangan sohasining yuksak ilmiy darajasi uchun mas’uddir; yuqori malakali ilmiy kadrlar va mutaxassis-lar tayyorlash ishlarida, ilg‘or ilmiy maktablarni shakllantirish va rivoj-lantirishda bevosita ishtirok etadi; i.tlarni amalga oshirishda, yuqori mala-kali ilmiy kadrlar tayyorlashda shaxsan erishgan yutuqlari, ilmiy asarlarini o‘z ichiga olgan ilmiy va ilmiy-tashki-lotchilik faoliyati haqidagi yillik hisobotni hamda o‘zi saylangan fan sohasini rivojlantirishga oid taklif va tavsiyalarni har yilda FA ga taqsim etadi; FA Hay’ati, FA prezidenti, vitse-prezidentlari va bosh ilmiy ko-tibning topshiriqlarini bajaradi, FA ning Umumiy majlisi ishida faol qatnashadi. A.lar FA ilmiy muassasala-rida i.t. ishlarini bajarish, FA ilmiy muassasalarida tanlovdan o‘tmasdan il-miy lavozimlarni egallash, o‘zining il-miy asarlarini nashr etish, FA Umumiy majlisi va Hay’atida ko‘rib chiqish uchun ilmiy va ilmiy-tashkiliy masalalar-ni kiritish va ularning muhokamasida ishtirok etish, belgilangan tartibda A.likka nomzodlar ko‘rsatish, vitse-pre-zidentlar huzuridagi Ilmiy kengash-lar faoliyatida, ular fanning qaysi yo‘nalishiga taalluqli ekanligidan qat’i nazar, ishtirok etish, vitse-prezi-dentlar huzurida ilm-fanning dolzarb yo‘nalishlari bo‘yicha muayyan Ilmiy kengashlar tuzish haqida takliflar ki-ritish huquqiga egadirlar. FA A.lari akademiklik unvoni uchun har oyda bel-gilangan gonorar oladilar va belgi-langan huquq va imtiyozlardan foyda-lanadilar. A.likka saylovlar FA ning Umumiy majlisi qaroriga muvofiq ochiq yoki yashirin ovoz berish yo‘li b-n o‘tkaziladi. Ovoz berishda qatnashgan Umumiy majlis a’zolarining kamida 2/3 qismi ovozini olgan nomzodlar say-langan hisoblanadilar. Ixtisosliklar bo‘yicha A.likka nomzodlar ko‘rsatish huquqi A.lar, i.t. va oliy ta’lim muas-sasalari ilmiy kengashlariga beriladi. FA da akademiyaning xorijiy a’zosi unvoni ham mavjud. FA ning xorijiy a’zolari ilmiy yutuqlari jahon va mamlakat ilm-fani, O‘zR xalq xo‘jaligi 251va madaniyati rivojiga ijobiy ta’sir ko‘rsatgan, xalqaro hamkorlikka, tin-chlik, barqarorlik ishiga va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotga salmoqli hissa qo‘shgan xorijiy fuqarolardan say-lanadi. FA ning xorijiy a’zolari Hay’atning taqdimnomasiga binoan FA ning Umumiy majlisida ochiq ovoz berish yo‘li b-n saylanadi. FA ning xo-rijiy a’zolari A.larga tegishli barcha huquqlardan foydalanadilar. Akademi-yaning rahbariyatiga saylanish, A.larni saylashda ovoz berish, A.lik unvoni uchun gonorar olish bundan mustasno.O‘zbekiston Respublikasi B A da A.lar milliy, tasviriy, amaliy san’-at, dizayn, san’atshunoslik sohalarini yirik asarlari b-n boyitgan va o‘z ijo-di, ilmiy, pedagogik faoliyati b-n soha taraqqiyoti uchun ulkan hissa qo‘shayotgan, o‘zbek madaniyati va san’atining kelaja-gi uchun munosib, yuqori malakali muta-xassislar tayyorlashda katta yutuklarga erishgan, yoshi 65 dan oshmagan ijodkor-lardan saylanadi. BA haqiqiy a’zosi akademiya raisi, Boshqaruv kengashi va tegishli A. bo‘limlarning qaror, buyruq, topshiriqlarini bajarishi, san’atni yuksak, yorkin ijodiy va ilmiy yutuqlar hamda kashfiyotlar b-n boyitishi, san’-at yoki san’atshunoslik sohasining har tomonlama rivojlanishi uchun shaxsiy javobgarlikni o‘z zimmasiga olishi, san’at va san’atshunoslik sohalariga tegishli mutaxassislarni tayyorlashda bevosita qatnashishi lozim. BA a’zola-ri akademiya tarkibida yaratilgan sha-roitlardan foydalangan holda ijodiy, ilmiy asarlar ustida ishlash, akademi-yaning ijodiy, ilmiy, o‘quv muassasa-laridagi mavjud ilmiy lavozimlarni tanlovda ishtirok etmagan holda egal-lash, ijodiy, ilmiy asarlarini taqdim etish, chop ettirish, akademiya Boshqaruv kengashiga ijodiy, ilmiy, tashkiliy ma-salalar, takliflar b-n murojaat qilish va muxrkamada ishtirok etish huquqiga egadirlar. A. likka saylovlar Badiiy ijodkorlar uyushmasi majlisi va aka-demiyaning Boshqaruv kengashida yashirin ovoz berish yo‘li b-n o‘tkaziladi. Ovoz berishda katnashgan haqiqiy a’zolar-ning kamida 50% ovozini olgan nom-zodlar saylangan hisoblanadilar. Ovoz berishda Boshqaruv kengashi a’zolari-ning 2/3 qismi qatnashishi shart. Nom-zodlarni davlat, jamoat tashkilotlari va xalqaro tash-kilotlar, madaniyat va san’at sohasidagi oliy o‘quv yurtlari ko‘rsatishi mumkin. BAda akademiyaning faxriy va xorijiy a’zosi unvonlari ham mavjud. BAning faxriy a’zosi etib vatan va jahon madaniyati, san’ati oldi-dagi xizmatlari uchun yoshi 65 dan oshgan soha namoyandalari saylanishi mumkin. BAning xorijiy a’zosi jahon madani-yati, san’ati taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan xorijiy arboblardan saylana-di. Akademiyaning dastlabki haqiqiy, faxriy va xorijiy a’zolari Badiiy ijodkorlar uyushmasi majlisi tavsiya-lari asosida O‘zR Vazirlar Mahkamasida ko‘rib chiqiladi va tasdiqlanadi.
'''bilanAkademikbilan''' — bilanayrimbilan bilanmamlabilan-bilankatlardabilan bilanyuksakbilan bilanilmiybilan bilanunvonbilan. bilanObilan‘bilanzRdabilan bilanObilan‘bilanzbekistonbilan bilanRespublikasibilan bilanFanlarbilan bilanakabilan-bilandemiyasibilan bilanvabilan bilanObilan‘bilanzbekistonbilan bilanRespublikasibilan bilanBadiiybilan bilanakademiyasidabilan bilanAbilan.bilanlarbilan bilansaylanadibilan. bilanAbilan. bilanlikbilan bilanunvonibilan bilanObilan‘bilanzbekistonbilan bilanRespublikabilan-bilansibilan bilanFAbilan, bilanObilan‘bilanzbekistonbilan bilanRespublikasibilan bilanBAbilan bilanvabilan bilanbbilan. bilanilmiybilan bilanhamdabilan bilanobilan‘bilanquvbilan bilanmuassasalariningbilan bilanolimbilan bilanvabilan bilanijodkorlaribilan, bilanshuningdekbilan bilanayrimbilan bilanshaxslargabilan bilanberiladibilan.bilanObilan‘bilanzbekistonbilan bilanRespublikasibilan bilanFAdabilan bilanAbilan.bilanlarbilan bilanilmbilan-bilanfannibilan bilanjahonbilan bilanandobilan-bilanzalaribilan bilantalablaribilan bilandarajasidabilan bilanyuksakbilan bilanilmiybilan bilanahamiyatgabilan bilanegabilan bilanbobilan‘bilanlganbilan bilanilmiybilan bilanishlarbilan bilanbbilan-bilannbilan bilanboyitganbilan, bilanilmiybilan bilanjamoatchilikbilan bilantomonibilan-bilandanbilan bilantanbilan bilanolinganbilan bilanmaktabbilan bilanyaratganbilan, bilanilmiybilan bilanyutuqlaribilan bilanmamlakatningbilan bilanintellektualbilan bilanvabilan bilaniqtisodiybilan bilansalohiyatinibilan bilanrivojlanbilan-bilantirishbilan bilanvabilan bilankuchaytirishgabilan bilanjavobbilan bilanberadibilan-bilanganbilan, bilanyoshibilan bilan65bilan bilandanbilan bilanoshmaganbilan bilanObilan‘bilanzRbilan bilanfuqarosibilan bilanbobilan‘bilanlganbilan bilanfanbilan bilandbilan-bilanrlaridanbilan bilansaylanadibilan. bilanFAbilan bilanakademigibilan bilanibilan.bilantbilan.bilanlardabilan bilanfaolbilan bilanishtirokbilan bilanetadibilan; bilantadqiqotlarningbilan bilanistiqbollibilan bilanvabilan bilanilgbilan‘bilanorbilan bilanyobilan‘bilannalishlarinibilan bilanshakllantiradibilan bilanvabilan bilanfanbilan-bilanningbilan bilanobilan‘bilanzibilan bilansaylanganbilan bilansohasiningbilan bilanyuksakbilan bilanilmiybilan bilandarajasibilan bilanuchunbilan bilanmasbilan’bilanuddirbilan; bilanyuqoribilan bilanmalakalibilan bilanilmiybilan bilankadrlarbilan bilanvabilan bilanmutaxassisbilan-bilanlarbilan bilantayyorlashbilan bilanishlaridabilan, bilanilgbilan‘bilanorbilan bilanilmiybilan bilanmaktablarnibilan bilanshakllantirishbilan bilanvabilan bilanrivojbilan-bilanlantirishdabilan bilanbevositabilan bilanishtirokbilan bilanetadibilan; bilanibilan.bilantlarnibilan bilanamalgabilan bilanoshirishdabilan, bilanyuqoribilan bilanmalabilan-bilankalibilan bilanilmiybilan bilankadrlarbilan bilantayyorlashdabilan bilanshaxsanbilan bilanerishganbilan bilanyutuqlaribilan, bilanilmiybilan bilanasarlarinibilan bilanobilan‘bilanzbilan bilanichigabilan bilanolganbilan bilanilmiybilan bilanvabilan bilanilmiybilan-bilantashkibilan-bilanlotchilikbilan bilanfaoliyatibilan bilanhaqidagibilan bilanyillikbilan bilanhisobotnibilan bilanhamdabilan bilanobilan‘bilanzibilan bilansaylanganbilan bilanfanbilan bilansohasinibilan bilanrivojlantirishgabilan bilanoidbilan bilantaklifbilan bilanvabilan bilantavsiyalarnibilan bilanharbilan bilanyildabilan bilanFAbilan bilangabilan bilantaqsimbilan bilanetadibilan; bilanFAbilan bilanHaybilan’bilanatibilan, bilanFAbilan bilanprezidentibilan, bilanvitsebilan-bilanprezidentlaribilan bilanvabilan bilanboshbilan bilanilmiybilan bilankobilan-bilantibningbilan bilantopshiriqlarinibilan bilanbajaradibilan, bilanFAbilan bilanningbilan bilanUmumiybilan bilanmajlisibilan bilanishidabilan bilanfaolbilan bilanqatnashadibilan. bilanAbilan.bilanlarbilan bilanFAbilan bilanilmiybilan bilanmuassasalabilan-bilanridabilan bilanibilan.bilantbilan. bilanishlarinibilan bilanbajarishbilan, bilanFAbilan bilanilmiybilan bilanmuassasalaridabilan bilantanlovdanbilan bilanobilan‘bilantmasdanbilan bilanilbilan-bilanmiybilan bilanlavozimlarnibilan bilanegallashbilan, bilanobilan‘bilanziningbilan bilanilbilan-bilanmiybilan bilanasarlarinibilan bilannashrbilan bilanetishbilan, bilanFAbilan bilanUmumiybilan bilanmajlisibilan bilanvabilan bilanHaybilan’bilanatidabilan bilankobilan‘bilanribbilan bilanchiqishbilan bilanuchunbilan bilanilmiybilan bilanvabilan bilanilmiybilan-bilantashkiliybilan bilanmasalalarbilan-bilannibilan bilankiritishbilan bilanvabilan bilanularningbilan bilanmuhokamasidabilan bilanishtirokbilan bilanetishbilan, bilanbelgilanganbilan bilantartibdabilan bilanAbilan.bilanlikkabilan bilannomzodlarbilan bilankobilan‘bilanrsatishbilan, bilanvitsebilan-bilanprebilan-bilanzidentlarbilan bilanhuzuridagibilan bilanIlmiybilan bilankengashbilan-bilanlarbilan bilanfaoliyatidabilan, bilanularbilan bilanfanningbilan bilanqaysibilan bilanyobilan‘bilannalishigabilan bilantaalluqlibilan bilanekanligidanbilan bilanqatbilan’bilanibilan bilannazarbilan, bilanishtirokbilan bilanetishbilan, bilanvitsebilan-bilanprezibilan-bilandentlarbilan bilanhuzuridabilan bilanilmbilan-bilanfanningbilan bilandolzarbbilan bilanyobilan‘bilannalishlaribilan bilanbobilan‘bilanyichabilan bilanmuayyanbilan bilanIlmiybilan bilankengashlarbilan bilantuzishbilan bilanhaqidabilan bilantakliflarbilan bilankibilan-bilanritishbilan bilanhuquqigabilan bilanegadirlarbilan. bilanFAbilan bilanAbilan.bilanlaribilan bilanakademiklikbilan bilanunvonibilan bilanuchunbilan bilanharbilan bilanoydabilan bilanbelbilan-bilangilanganbilan bilangonorarbilan bilanoladilarbilan bilanvabilan bilanbelgibilan-bilanlanganbilan bilanhuquqbilan bilanvabilan bilanimtiyozlardanbilan bilanfoydabilan-bilanlanadilarbilan. bilanAbilan.bilanlikkabilan bilansaylovlarbilan bilanFAbilan bilanningbilan bilanUmumiybilan bilanmajlisibilan bilanqarorigabilan bilanmuvofiqbilan bilanochiqbilan bilanyokibilan bilanyashirinbilan bilanovozbilan bilanberishbilan bilanyobilan‘bilanlibilan bilanbbilan-bilannbilan bilanobilan‘bilantkaziladibilan. bilanOvozbilan bilanberishdabilan bilanqatnashganbilan bilanUmumiybilan bilanmajlisbilan bilanabilan’bilanzolariningbilan bilankamidabilan bilan2bilan/bilan3bilan bilanqismibilan bilanovozinibilan bilanolganbilan bilannomzodlarbilan bilansaybilan-bilanlanganbilan bilanhisoblanadilarbilan. bilanIxtisosliklarbilan bilanbobilan‘bilanyichabilan bilanAbilan.bilanlikkabilan bilannomzodlarbilan bilankobilan‘bilanrsatishbilan bilanhuquqibilan bilanAbilan.bilanlarbilan, bilanibilan.bilantbilan. bilanvabilan bilanoliybilan bilantabilan’bilanlimbilan bilanmuasbilan-bilansasalaribilan bilanilmiybilan bilankengashlarigabilan bilanberiladibilan. bilanFAbilan bilandabilan bilanakademiyaningbilan bilanxorijiybilan bilanabilan’bilanzosibilan bilanunvonibilan bilanhambilan bilanmavjudbilan. bilanFAbilan bilanningbilan bilanxorijiybilan bilanabilan’bilanzolaribilan bilanilmiybilan bilanyutuqlaribilan bilanjahonbilan bilanvabilan bilanmamlakatbilan bilanilmbilan-bilanfanibilan, bilanObilan‘bilanzRbilan bilanxalqbilan bilanxobilan‘bilanjaligibilan bilan251vabilan bilanmadaniyatibilan bilanrivojigabilan bilanijobiybilan bilantabilan’bilansirbilan bilankobilan‘bilanrsatganbilan, bilanxalqarobilan bilanhamkorlikkabilan, bilantinbilan-bilanchlikbilan, bilanbarqarorlikbilan bilanishigabilan bilanvabilan bilanijtimoiybilan-bilaniqtisodiybilan bilantaraqqiyotgabilan bilansalmoqlibilan bilanhissabilan bilanqobilan‘bilanshganbilan bilanxorijiybilan bilanfuqarolardanbilan bilansaybilan-bilanlanadibilan. bilanFAbilan bilanningbilan bilanxorijiybilan bilanabilan’bilanzolaribilan bilanHaybilan’bilanatningbilan bilantaqdimnomasigabilan bilanbinoanbilan bilanFAbilan bilanningbilan bilanUmumiybilan bilanmajlisidabilan bilanochiqbilan bilanovozbilan bilanberishbilan bilanyobilan‘bilanlibilan bilanbbilan-bilannbilan bilansaylanadibilan. bilanFAbilan bilanningbilan bilanxobilan-bilanrijiybilan bilanabilan’bilanzolaribilan bilanAbilan.bilanlargabilan bilantegishlibilan bilanbarchabilan bilanhuquqlardanbilan bilanfoydalanadilarbilan. bilanAkademibilan-bilanyaningbilan bilanrahbariyatigabilan bilansaylanishbilan, bilanAbilan.bilanlarnibilan bilansaylashdabilan bilanovozbilan bilanberishbilan, bilanAbilan.bilanlikbilan bilanunvonibilan bilanuchunbilan bilangonorarbilan bilanolishbilan bilanbundanbilan bilanmustasnobilan.bilanObilan‘bilanzbekistonbilan bilanRespublikasibilan bilanBbilan bilanAbilan bilandabilan bilanAbilan.bilanlarbilan bilanmilliybilan, bilantasviriybilan, bilanamaliybilan bilansanbilan’-bilanatbilan, bilandizaynbilan, bilansanbilan’bilanatshunoslikbilan bilansohalarinibilan bilanyirikbilan bilanasarlaribilan bilanbbilan-bilannbilan bilanboyitganbilan bilanvabilan bilanobilan‘bilanzbilan bilanijobilan-bilandibilan, bilanilmiybilan, bilanpedagogikbilan bilanfaoliyatibilan bilanbbilan-bilannbilan bilansohabilan bilantaraqqiyotibilan bilanuchunbilan bilanulkanbilan bilanhissabilan bilanqobilan‘bilanshayotganbilan, bilanobilan‘bilanzbekbilan bilanmadaniyatibilan bilanvabilan bilansanbilan’bilanatiningbilan bilankelajabilan-bilangibilan bilanuchunbilan bilanmunosibbilan, bilanyuqoribilan bilanmalakalibilan bilanmutabilan-bilanxassislarbilan bilantayyorlashdabilan bilankattabilan bilanyutuklargabilan bilanerishganbilan, bilanyoshibilan bilan65bilan bilandanbilan bilanoshmaganbilan bilanijodkorbilan-bilanlardanbilan bilansaylanadibilan. bilanBAbilan bilanhaqiqiybilan bilanabilan’bilanzosibilan bilanakademiyabilan bilanraisibilan, bilanBoshqaruvbilan bilankengashibilan bilanvabilan bilantegishlibilan bilanAbilan. bilanbobilan‘bilanlimlarningbilan bilanqarorbilan, bilanbuyruqbilan, bilantopshiriqlarinibilan bilanbajarishibilan, bilansanbilan’bilanatnibilan bilanyuksakbilan, bilanyorkinbilan bilanijodiybilan bilanvabilan bilanilmiybilan bilanyutuqlarbilan bilanhamdabilan bilankashfiyotlarbilan bilanbbilan-bilannbilan bilanboyitishibilan, bilansanbilan’-bilanatbilan bilanyokibilan bilansanbilan’bilanatshunoslikbilan bilansohasiningbilan bilanharbilan bilantomonlamabilan bilanrivojlanishibilan bilanuchunbilan bilanshaxsiybilan bilanjavobgarliknibilan bilanobilan‘bilanzbilan bilanzimmasigabilan bilanolishibilan, bilansanbilan’bilanatbilan bilanvabilan bilansanbilan’bilanatshunoslikbilan bilansohalarigabilan bilantegishlibilan bilanmutaxassislarnibilan bilantayyorlashdabilan bilanbevositabilan bilanqatnashishibilan bilanlozimbilan. bilanBAbilan bilanabilan’bilanzolabilan-bilanribilan bilanakademiyabilan bilantarkibidabilan bilanyaratilganbilan bilanshabilan-bilanroitlardanbilan bilanfoydalanganbilan bilanholdabilan bilanijodiybilan, bilanilmiybilan bilanasarlarbilan bilanustidabilan bilanishlashbilan, bilanakademibilan-bilanyaningbilan bilanijodiybilan, bilanilmiybilan, bilanobilan‘bilanquvbilan bilanmuassasabilan-bilanlaridagibilan bilanmavjudbilan bilanilmiybilan bilanlavozimlarnibilan bilantanlovdabilan bilanishtirokbilan bilanetmaganbilan bilanholdabilan bilanegalbilan-bilanlashbilan, bilanijodiybilan, bilanilmiybilan bilanasarlarinibilan bilantaqdimbilan bilanetishbilan, bilanchopbilan bilanettirishbilan, bilanakademiyabilan bilanBoshqaruvbilan bilankengashigabilan bilanijodiybilan, bilanilmiybilan, bilantashkiliybilan bilanmabilan-bilansalalarbilan, bilantakliflarbilan bilanbbilan-bilannbilan bilanmurojaatbilan bilanqilishbilan bilanvabilan bilanmuxrkamadabilan bilanishtirokbilan bilanetishbilan bilanhuquqigabilan bilanegadirlarbilan. bilanAbilan. bilanlikkabilan bilansaylovlarbilan bilanBadiiybilan bilanijodkorlarbilan bilanuyushmasibilan bilanmajlisibilan bilanvabilan bilanakabilan-bilandemiyaningbilan bilanBoshqaruvbilan bilankengashidabilan bilanyashirinbilan bilanovozbilan bilanberishbilan bilanyobilan‘bilanlibilan bilanbbilan-bilannbilan bilanobilan‘bilantkaziladibilan. bilanOvozbilan bilanberishdabilan bilankatnashganbilan bilanhaqiqiybilan bilanabilan’bilanzolarbilan-bilanningbilan bilankamidabilan bilan50bilan% bilanovozinibilan bilanolganbilan bilannombilan-bilanzodlarbilan bilansaylanganbilan bilanhisoblanadilarbilan. bilanOvozbilan bilanberishdabilan bilanBoshqaruvbilan bilankengashibilan bilanabilan’bilanzolaribilan-bilanningbilan bilan2bilan/bilan3bilan bilanqismibilan bilanqatnashishibilan bilanshartbilan. bilanNombilan-bilanzodlarnibilan bilandavlatbilan, bilanjamoatbilan bilantashkilotlaribilan bilanvabilan bilanxalqarobilan bilantashbilan-bilankilotlarbilan, bilanmadaniyatbilan bilanvabilan bilansanbilan’bilanatbilan bilansohasidagibilan bilanoliybilan bilanobilan‘bilanquvbilan bilanyurtlaribilan bilankobilan‘bilanrsatishibilan bilanmumkinbilan. bilanBAdabilan bilanakademiyaningbilan bilanfaxriybilan bilanvabilan bilanxorijiybilan bilanabilan’bilanzosibilan bilanunvonlaribilan bilanhambilan bilanmavjudbilan. bilanBAningbilan bilanfaxriybilan bilanabilan’bilanzosibilan bilanetibbilan bilanvatanbilan bilanvabilan bilanjahonbilan bilanmadaniyatibilan, bilansanbilan’bilanatibilan bilanoldibilan-bilandagibilan bilanxizmatlaribilan bilanuchunbilan bilanyoshibilan bilan65bilan bilandanbilan bilanoshganbilan bilansohabilan bilannamoyandalaribilan bilansaylanishibilan bilanmumkinbilan. bilanBAningbilan bilanxorijiybilan bilanabilan’bilanzosibilan bilanjahonbilan bilanmadanibilan-bilanyatibilan, bilansanbilan’bilanatibilan bilantaraqqiyotigabilan bilanulkanbilan bilanhissabilan bilanqobilan‘bilanshganbilan bilanxorijiybilan bilanarboblardanbilan bilansaylanabilan-bilandibilan. bilanAkademiyaningbilan bilandastlabkibilan bilanhaqiqiybilan, bilanfaxriybilan bilanvabilan bilanxorijiybilan bilanabilan’bilanzolaribilan bilanBadiiybilan bilanijodkorlarbilan bilanuyushmasibilan bilanmajlisibilan bilantavsiyabilan-bilanlaribilan bilanasosidabilan bilanObilan‘bilanzRbilan bilanVazirlarbilan bilanMahkamasidabilan bilankobilan‘bilanribbilan bilanchiqiladibilan bilanvabilan bilantasdiqlanadibilan.
 
== bilanAdabiyotlarbilanAdabiyotlar ==
* [[OʻzME]]. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
* [[bilanOʻzMEbilan]]. bilanBirinchibilan bilanjildbilan. bilanToshkentbilan, bilan2000bilan-bilanyilbilan
{{bilanstubbilanstub}} <!-- bilanBotbilanBot bilantomonidanbilantomonidan bilanyaratildibilanyaratildi -->
 
{{OʻzME}}
{{bilanOʻzMEbilan}}