Sarlavha Seriyalar Nashriyot Issues Sana Eslatmalar
Star Trek Gold Key #1–61 1967–1979 The Original Series
Star Trek Marvel #1–18 1980–1982 1979 film
Star Trek Series 1 DC #1–57 1984–1988 The Original Series, 1984 and 1986 films, The Next Generation
Star Trek Series 2 DC #1–80 1989–1996 The Original Series, 1989, 1991, and 1994 films, The Next Generation
Star Trek: The Next Generation Series 1 DC #1–6 1988 The Next Generation
Star Trek: The Next Generation Series 2 DC #1–80 1989–1996 The Original Series, The Next Generation, 1994 film
Star Trek: Deep Space Nine Malibu #1–32 1993–1996 Deep Space Nine
Star Trek: Deep Space Nine Marvel #1–15 1996–1998 Deep Space Nine
Star Trek Unlimited Marvel #1–10 1996–1998 The Original Series and The Next Generation
Star Trek: Voyager Marvel #1–15 1996–1998 Voyager
Star Trek: Starfleet Academy Marvel #1–19 1996–1998 Deep Space Nine
Star Trek: Early Voyages Marvel #1–17 1997–1998 Pre-The Original Series
Star Trek: Untold Voyages Marvel #1–5 1998 The Original Series, 1979 and 1982 films
Star Trek IDW #1–60 2011–2016 2009 film
Star Trek: New Visions IDW #1–22 2014–2018 John Byrne Photonovel Series
Star Trek: Waypoint IDW #1–6 2016–2018 The Original Series, The Next Generation, Deep Space Nine, Enterprise
Star Trek: Boldly Go IDW #1–18 2016–2018 film, 2009

Tashqi havolalarTahrirlash