Chov kanali (lotincha: canalis inguinalis) - 4-5 sm uzunlikdagi qiya joylashgan bo'shliq. Chov kanali juftlashgan, o'ng va chap tomonda chov sohasining pastki qismida, to'g'ridan-to'g'ri chov boylamining medial yarmidan yuqorida, qorin bo'shlig'i fatsiyasining pastki qismiga lateral joylashgan[1].

Chov kanali

Topografiya tahrir

Chov kanali old qorin devori orqali yuqoridan pastga qiya va medial ravishda chuqur chov halqasidan (chov boylamining o'rtasi ustidagi ko'ndalang fatsiyaning voronka shaklidagi chiqishi) yuzaki chov halqasiga (lateral va qorin bo'shlig'idan hosil bo'lgan) tashqi qiya qorin mushaklari aponevrozining medial oyoqlari). o'tadi. Spermatik shnur erkaklarda chov kanalidan, ayollarda esa bachadonning yumaloq boylami bo'sh biriktiruvchi to'qima bilan birga o'tadi.

Tuzilishi tahrir

Chov kanalining to'rtta devori bor - old, orqa, yuqori, pastki. Bu devorlar hosil bo'ladi:

  • old - tashqi qiya qorin mushaklari aponevroz;
  • orqa - ko'ndalang fatsiyasi;
  • yuqori - ichki qiya va ko'ndalang qorin mushaklari tolalari ;
  •  
    Chov kanali
    pastki - chov bo'ylami (pastki) kanali ;[2]

Klinik ahamiyati tahrir

Chov kanali qorin devorining zaif nuqtalariga ishora qiladi, ya'ni unda to'g'ridan-to'g'ri va qiya chov churralari paydo bo'lishi mumkin.

Manba tahrir

  1. Борзяк Э. И.. Анатомия человека. М.: Медицина, 1997. 
  2. Привес М. Г.. Анатомия человека. М.: Медицина, 1985. 

Adabiyotlar tahrir

Sapin M. R., Bilich G. L. Inson anatomiyasi: 3 jildli darslik - М: GEOTAR-Media, 2007. - 1-jild. - 608 b. ISBN 978-5-9704-0600-7 (1-jild)