Erish harorati (Qotish harorati) – biror moddaning qattiq holatdan suyuqlikka oʻtishi (va aksincha) dagi harorat.