Erish harorati (Qotish harorati) — biror moddaning qattiq holatdan suyuqlikka oʻtishi (va aksincha) dagi harorat.