Son suyagi to'rt oyoqli umurtqali hayvonlarda orqa oyoqning proksimal suyagidir. Son suyagining boshi tos suyagidagi atsetabulum bilan bo'g'inlashib, son bo'g'inini, son suyagining distal qismi esa tizza bo'g'imini tashkil etuvchi tibia (shin suyagi) va patella (tizza qopqog'i) bilan bo'g'inlashadi. Ko'pgina o'lchovlarga ko'ra, ikkita (chap va o'ng) femurlar tananing eng kuchli suyaklari, odamlarda esa eng katta va eng qalin suyaklardir.

Tuzilishi tahrir

Son yuqori oyoqdagi yagona suyakdir. Ikki son suyagi medial ravishda tizzalar tomon birlashadi va bu erda tibia proksimal uchlari bilan bo'g'imlanadi. Sonning yaqinlashishi burchagi son-boldir burchakni aniqlashda asosiy omil hisoblanadi. Inson urg'ochi tos suyaklari qalinroq bo'lib, ularning femorasi erkaklarnikiga qaraganda ko'proq birlashadi.