Kovalentlik radiusi - kovalent bogʻ hosil qilgan atomlar yadrolarining orasidagi masofaning yarmi.