Molar hajm - modda hajmi V ning uning miqdori n ga nisbati shu moddaning molyar hajmi Vm deb ataladi. Vm=M/n. Gazning molyar hajmi m³/mol yoki l/mol da ifodalanadi.