Bir o'zgaruvchili funksiya, uning hosilasi va erkli oʻzgaruvchisi qatnashgan tenglama oddiy differentsial tenglama deyiladi. Masalan: y'(x) + xy = x - 5

Manbalar

tahrir