Qaynash harorati - biror moddaning suyuq holatdan gaz holatiga o'tishidagi harorat.Bunda modda tarkibida ba'zi bog'lar uzilishi mumkin(masalan ko'pchilik suyuqliklar vodorod bog'lar uzilishi).