Qaynash harorati - biror moddaning suyuq holatdan gaz holatiga o'tishidagi harorat.