Qoʻshimcha nerv (peguiv assekogshv) — bosh miya nervlarining XI jufti. Bu nervning nomi uni dastlab tavsiflagan (1664) ingliz vrachi T. Villiziy nomi bilan villiziy ner-v i deb ham yuritiladi. Qoʻshimcha nerv uzunchoq va orqa miyadan boshlanib, kalla suyagi boʻshligʻidan tashqariga til-hal-qum va adashgan (sayyo"r) nerv bilan birga boʻyinturuq teshigi orqali chiqib, 2 ta tarmoqqa boʻlinadi. Uning bitta adashgan shoxi adashgan nervta qoʻshilsa, ikkinchi shoxi toʻsh-oʻmrov-soʻrgʻichsimon muskul bilan trapetsiyasimon muskullarga tolalar berib, boʻyin nerv chigallariga borib qoʻshiladi.