Simob ustuni millimetri - bosimning tizimga kirmagan birligi; qisqacha mm simob ustuni bilan belgilanadi. 1 mm simob ustuni = 133,322 Pa = 1,35951YU3 kgk/sm2=13,5951 mm suv ustuni.