Spontan nurlanish (lot. spontaneus — erkin) — atom, molekula va boshqa kvant tizimlarining oʻzoʻzidan elektromagnit toʻlqinlar nurlanishi; ular uygʻongan yuqori energetik holatdan kuyi energetik holatlarga oʻzoʻzidan oʻtishi jarayonida vujudga keladi. Xususan, atomlarning uygʻongan holatdagi soni ye marta kamaiguncha oʻtgan vaqt uygʻongan holatning yashash vaqti deb ataladi va u 10^8 — 10~9 s oralikda boʻladi. Spontan nurlanishdagi har bir foton energiyasi hvikqe—ell formula orqali ifodalanadi, bunda vik— foton chastotasi, ye — yuqori energetik sath; yek — quyi energetik sath. Majburiy nurlanishlardan farqli ravishda, Spontan nurlanish kvant tizimga taʼsir etayotgan tashki elektromagnit nurTTanishga bogʻliq boʻlmaydi. Yorugʻlik manbalarining koʻpchiligi, mas, issiklik taʼsirida choʻgʻlangan lampa spontan nurlatgich hisoblanadi. Spontan nurlanishda turli yoʻnalishdagi tebranishlar birbirini juda tez va tartibsiz ravishda almashtirib turadi. Shu sababli Spontan nurlanish monoxromatik, kogerent va qutblangan boʻlmaydi.