Subyektivlik atamasi bilan biror subyekt nuqtai nazari ataladi. Obyektivlik tushunchasiga qarama-qarshi keltiriladi.