Tangenslar teoremasi

Tangenslar teoremasi - uchburchakning ikkita tomoni uzunliklari bilan ular karshisidagi burchaklar tangenslari orasidagi munosabatni ifodalovchi teorema. Bu formulalarni nemis matematigi Regiomontan (1436—76) topgan.