Tomoq — ogʻiz boʻshligʻini halqum bilan bogʻlaydigan teshik. Yuqoridan yumshoq tanglay bilan, pastdan — til orqasi va yon tomonlaridan — tanglay yoychalari orasida joylashgan murtak bezlari bilan chegaralanadi.