Tonallik (ton soʻzidan) — ladning balandpastlik holati (mas., "Re major" — major ladining "re" tovushidan, "mi minor" — minor ladining "mi" tovushidan boshlanishini belgilaydi); 2) muayyan balandpastlikdagi lad tizimi (lad—T.); 3) tor maʼnoda — garmonik T., yaʼni majorminor lad tizimini belgilovchi, konsonans akkord asosida qurilgan funksional tizim. 16—19-asrlar kompozitorlik ijodida rivoj topib, 20-asrda T. xususiyatlari murakkablasha borgan, muayyan T.ni inkor etuvchi politonal, atonal, musiqa, dodekafoniya kabi ijodiy yoʻnalishlar yuzaga kelgan.