Imlo xatolari

A

<Typo word="assotsiatsiya" find="\b(A|a)(ss|s)otsi(a|ya)(ts|s)iya" replace="$1ssotsiatsiya" />
<Typo word="attestatsiya" find="\b(A|a)testa(ts|s)iya" replace="$1ttestatsiya" />

B

<Typo word="Buxoriy" find="([Bb])u([xh])ori(y)?(.*?)" replace="$1uxoriy$4" />
<Typo word="Buxoro" find="([Bb])uhoro" replace="$1uxoro" />

E

 
<Typo word="eritrosit" find="\b\[?\[?(E|e)ritrotsit" replace="$1ritrosit" />

F

<Typo word="Fransiya" find="\b([Ff])rantsiya" replace="Fransiya" />
<Typo word="fransuz" find="\b([Ff])rantsuz" replace="$1ransuz" />

H

<Typo word="Havolalar" find="\=(\s*)Tashqi havolalar(\s*)\=" replace="=$1Havolalar$2=" />

M

<Typo word="mavzusida" find="\b(M|m)avzu(yi|i)da" replace="$1avzusida" />

N

 
<Typo word="Namozxon" find="\b\[?\[?(N|n)(a|o)mozhon(a)?" replace="$1amozxon$2" />
<Typo word="namoz" find="\b\[?\[?(N|n)omoz" replace="$1amoz" />

O

<Typo word="oktyabr" find="\b([Oo])ktabr" replace="$1ktyabr" />

P

<Typo word="prodyuser" find="\b(P|p)rodyusser" replace="$1rodyuser" />

Q

<Typo word="Qaror" find="\b(Q|q)oror" replace="$1aror" />

R

<Typo word="rejissyor" find="\b(R|r)ejisyor" replace="$1ejissyor" />

S

<Typo word="sentyabr" find="\b(S|s)entabr" replace="$1entyabr" />
<Typo word="surat" find="\b[\[\[]?(S|s)u[ʼʻ']rat" replace="$1urat" />
<Typo word="suiisteʼmol" find="\b(S|s)uiste([ʻʼ])mol" replace="$1uiisteʼmol" />
<Typo word="ssenariy" find="(\s)(S|s)enariy" replace="$1$2senariy" />

T

<Typo word="taʼmir" find="\b(T|t)amir" replace="$1aʼmir" />
<Typo word="tanaffus" find="\b(T|t)an(n|)a(f|ff)us" replace="$1anaffus" />

Oʻ, Gʻ va ʼ

<Typo word="Oʻ, Gʻ" find="([OoGg])[`'''’ʼ']([^'])" replace="$1ʻ$2" />
<Typo word="tutuq belgisi" find="([QqEeRrTtYyUuIiPpAaSsDdFfHhJjKkLlZzXxCcVvBbNnMm])[ʻ’'''`']([A-aZ-z])?([^'])" replace="$1ʼ$2$3" />

H/X

<Typo word="yaxshi" find="\b([Yy])ahshi" replace="$1axshi" />
<Typo word="hijriy" find="xijriy" replace="hijriy" />
<Typo word="xususan" find="\b[Hh]ususan\b" replace="xususan" />

Sh

<Typo word="shaxsiy" find="\b([Ss])hahsiy" replace="$1haxsiy" />

Imzolarni maqolalardan oʻchirish

<Typo word="nom, munozara, vaqt" find="\(?\[\[Foydalanuvchi\s?(munozarasi)?\:(.*)\]\]\)?(.*)\(UTC\)" replace="" />
<Typo word="nom" find="\[\[Foydalanuvchi\:(.*)\]\]" replace="" />
<Typo word="munozara" find="\(\[\[Foydalanuvchi munozarasi\:(.*)\]\]\)" replace="" />

Tinish belgilar

<Typo word="Tinish belgilari" find="\s\s?\s?(\.|,|\:|\;)\s?(\w)" replace="$1 $2" />

Boshqa

<Typo word="kv" find="\b([cks]?m|mi)²" replace="$1<sup>2</sup>"/>
<Typo word="kub" find="\b([cks]?m|mi)³" replace="$1<sup>3</sup>"/>
<Typo word="kv2" find="\b([cks]?m|mi)2\b" replace="$1<sup>2</sup>"/>
<Typo word="kub2" find="\b([cks]?m|mi)3\b" replace="$1<sup>3</sup>"/>
<Typo word="[[Category:" find="\[\[([Cc]ategory|[Tt]urkum):(\s*)" replace="[[Turkum:" />
<Typo word="[[File:" find="\[\[([Ff]ile|[Ff]ayl):(\s*)" replace="[[Fayl:" />
<Typo word="[[Image:" find="\[\[([Ii]mage|[Tt]asvir):(\s*)" replace="[[Tasvir:" />
<Typo word="Boʻlimlarda boʻsh joy tashlash" find="(=?=?=?=?)==\s?(.*?)\s?==(=?=?=?=?)" replace="$1== $2 ==$3" />