Xosrov Melik (Gʻazneviy)

Xosrov Melik - Gʻazneviylar davlati hukmdori (1160 - 1186). Gʻazneviylar sulolasidan.