Atom radiusi - atom yadrosi va shu atom elektron qobigʻidagi eng uzoq joylashgan barqaror elektronning mehvari orasidagi masofa. Atom radiusi pikometrda oʻlchanadi.