Ionlanish energiyasi - elektronning quyi energetik holatda boʻlgan erkin atomdan chiqib ketishi uchun zaruriy eng kam energiya.