Doiratekislikning aylana bilan chegaralangan qismi. Doida yuzi ga teng; bunda R — aylana radiusi.